Add sections to the bookbuilder: Svar på plattformen från ett par ryska anarkister (Lia, Molly Steimer, Roman Ervantian, Schwartz, Senya Fleshin, Sobol, Voline)

 

With complex structures, e.g., a chapter with subsections, selecting only the chapter is likely to select only the chapter's title, so probably you want to select the chapter and all its subsections.

The text structure is shown below.

 
Sektion
Select
Title, author, date...
Svar på plattformen från ett par ryska anarkister
Source, notes...